“Shanti / Ashtangi” Song Lyrics by “Madonna”
"Shanti / Ashtangi" Song Lyrics by "Madonna"

“Shanti / Ashtangi” Song Lyrics by “Madonna”

“Shanti / Ashtangi” Song Lyrics

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, halaAhahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
VandeOm shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay OmOm shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay OmVunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala, halaAhahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
VandeOm shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay OmOm shanti, Om shanti
Shanti, shanti
Shantay Om

“Shanti / Ashtangi” Song Lyrics by “Madonna”

knowledgeisle

Readers' World....

Leave a Reply